Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Instytut Gospodarki Rolnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 45/119, 01-210 (KRS: 0000500475)
PODMIOTY, KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE
Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Instytut Gospodarki Rolnej i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług instytutu, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

Ochrona rolników przed nieuczciwymi praktykami

W 2016 r. Komisja Europejska utworzyła Grupę Zadaniową ds. Rynków Rolnych w celu dokonania pełnej oceny roli rolników w kontekście szeroko pojętego łańcucha dostaw żywności i przygotowania zaleceń dotyczących jej wzmocnienia. W oparciu o te zalecenia w 2017 r. Komisja rozpoczęła wstępną ocenę skutków i konsultacje publiczne dotyczące poprawy działania łańcucha dostaw żywności, które z kolei przyczyniły się do zidentyfikowania nieuczciwych praktyk handlowych, z którymi często stykają się przedsiębiorcy. W kwietniu bieżącego roku zaproponowano treść dyrektywy, która ustanawia minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami i dostawcami w łańcuchu dostaw żywności i określa minimalne zasady dotyczące ich egzekwowania oraz ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa. Z końcem roku najważniejsze instytucje unijne osiągnęły porozumienie w sprawie polityki zwalczania nieuczciwych praktyk.

 

Katalog nieuczciwych praktyk

Komisja Europejska, Rada UE oraz Parlament Europejski uzgodniły katalog praktyk w handlu produktami rolno-spożywczymi, które będą bezwzględnie zakazane. Są to:

1. opóźnione płatności za łatwo psujące się produkty spożywcze;
2. anulowanie dostaw w ostatniej chwili;
3. jednostronne lub wsteczne zmiany w umowach;
4. zmuszanie dostawców do płacenia za zmarnowane produkty;
5. odmowa zawierania umów na piśmie.

Ponadto uzgodniono, że niektóre praktyki będą mogły być stosowane pod warunkiem, że zostaną z góry zawarte w sposób jasny i jednoznaczny w umowie pomiędzy stronami. Chodzi o:

1. zwrot dostawcy niesprzedanych produktów spożywczych przez nabywcę;
2. pobór przez nabywcę od dostawcy opłaty za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych;
3. obciążanie dostawcy kosztami kampanii promocyjnej, reklamowej lub marketingowej nabywcy.

Według wypracowanego kompromisu każde państwo członkowskie UE będzie zobowiązane do powierzenia uprawnień kontrolnych w zakresie przestrzegania powyższych zakazów krajowym „organom egzekwowania prawa”.

Egzekucja

Zgodnie z treścią projektu dyrektywy krajowy organ egzekwowania praw będzie uprawniony do:

1) inicjowania i prowadzenia dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi;
2) wymagania od nabywców i dostawców dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie zakazanych praktyk handlowych;
3) podejmowania decyzji stwierdzających naruszenie zakazów ustanowionych i zobowiązujących nabywcę do zaprzestania stosowania zakazanej praktyki handlowej, przy czym organ może powstrzymać się od podjęcia takiej decyzji, jeżeli decyzja taka zagroziłaby ujawnieniem tożsamości skarżącego lub ujawnieniem wszelkich innych informacji, w odniesieniu do których skarżący uznaje ujawnienie za szkodliwe dla jego interesów;
4) nałożenia grzywny pieniężnej na sprawcę naruszenia (kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca, przy uwzględnieniu charakteru, czasu trwania i wagi naruszenia);
5) publikowania swoich decyzji dotyczących;
6) informowania nabywców i dostawców o działaniach w ramach rocznych sprawozdań, z podaniem m.in. liczby otrzymanych skarg oraz wszczętych i zamkniętych dochodzeń.

Limity

Po wejściu w życie dyrektywy konieczna będzie jej transpozycja do krajowych porządków prawnych. Unijne przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich podmiotów łańcucha dostaw żywności, których obroty wynoszą poniżej 350 mln euro. Dyrektywa przewiduje, że różny poziom ochrony będzie miał zastosowanie zależnie od wysokości obrotów. Nowe przepisy obejmą sprzedawców detalicznych, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie, organizacje producentów i samodzielnych producentów stosujących nieuczciwe praktyki handlowe. Państwa członkowskie będą miały możliwość wprowadzenia wyższego niż 350 mln euro progu w przepisach krajowych lub wprowadzenia dalszych środków, jeżeli uznają to za właściwe.

Wejście w życie i ewaluacja

Początkowo Komisja Europejska chciała, aby przegląd i ocena przepisów były dokonywane co trzy lata. W ostatecznej wersji uzgodniono jednak sprawozdawczość co cztery lata.

Zgodnie z treścią dyrektywy państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej w dniu przypadającym sześć miesięcy po wejściu w życie dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia przypadającego 12 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy.

Uzasadnienie działania

Walka z nieuczciwymi praktykami konsumenckimi na poziomie unijnym usprawiedliwiona jest zarówno postanowieniami traktatowymi, jak i potrzebą koordynacji działań pomiędzy państwami członkowskimi, które wprowadziły własne narzędzia ochrony. Komisja powołała się w tym celu bezpośrednio na art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że wspólna polityka rolna zapewnia odpowiedni poziom życia ludności wiejskiej, art. 40 TFUE, który stanowi, że wspólna organizacja rynku wyklucza dyskryminację między producentami rolnymi, oraz art. 43 TFUE, w którym określono, że wspólna organizacja rynku zapewnia warunki wymiany handlowej w Unii podobne do warunków istniejących na rynku krajowym.

Większość państw członkowskich wprowadziła przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, ale przyjęła rozbieżne podejścia do problemu, a powiązane środki nie zostały zharmonizowane. Zdaniem KE, aby osiągnąć jedynie minimalny poziom ochrony przed nieuczciwymi praktykami w całej UE i zapewnić równe szanse wszystkim producentom, konieczne jest wdrożenie środków na szczeblu UE w postaci przedmiotowej dyrektywy.

 

Fot. pixabay

Kontakt
+48 (22) 299 70 35
biuro@instytutrolny.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.
2017 © Instytut Gospodarki Rolnej